برداشت برنج به روش سنتی در پارک ایران کوچک
برداشت برنج به روش سنتی در پارک ایران کوچک

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، به منظور نمایش فرهنگ شمال کشور، بخشی از محوطه پارک ایران کوچک که به کشت شالی اختصاص یافته برای چندمین سال متوالی محصول داده و شلتوک برنج از مزارع این پارک برداشت می شود.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

به منظور نمایش فرهنگ شمال کشور، بخشی از محوطه پارک ایران کوچک که به کشت شالی اختصاص یافته برای چندمین سال متوالی محصول داده و شلتوک برنج از مزارع این پارک برداشت می شود.