آگهی مزایده اقلام اسقاطی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه
آگهی مزایده اقلام اسقاطی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز صادره در نظر دارد اقلام اسقاطی خود را به صورت یکجا از طریق مزایده عمومی با قیمت پایه به مبلغ ۸/۲۰۶/۲۵۰/۰۰۰ ریال به فروش برساند. شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه به استناد مجوز صادره در نظر دارد اقلام اسقاطی خود را […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز صادره در نظر دارد اقلام اسقاطی خود را به صورت یکجا از طریق مزایده عمومی با قیمت پایه به مبلغ ۸/۲۰۶/۲۵۰/۰۰۰ ریال به فروش برساند.

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه به استناد مجوز صادره در نظر دارد اقلام اسقاطی خود را بصورت یکجا از طریق مزایده عمومی با قیمت پایه به مبلغ ۸/۲۰۶/۲۵۰/۰۰۰ ریال به فروش برساند لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید برای دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی به سایت اینترنتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مزایده  از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات و بازگشایی  پیشنهادات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد ضمنآ شرکت کنندگان در مزایده که عضو سامانه نمیباشند جهت شرکت در مزایده باید نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند سپرده شرکت در مزایده به شماره شبا ۰۲۰۶۰۰۲۰۱۹۰۱۱۰۲۳۰۰۸۹۰۰۰۱ نزد بانک مهر ایران شعبه ستارخان تبریز بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه یا ضمانتنامه بانکی به مبالغ مذکور بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه با اعتبار سه ماهه  به مبلغ مذکور را تحویل امور مالی نماید ضمنا” واریز سپرده یا ضمانتنامه بانکی بایستی بنام شخص شرکت کننده در مزایده باشد.

-مهلت دریافت اسناد: از تاریخ انتشار آگهی روز دوشنبه مورخه (۱۴۰۲/۰۶/۲۰)   لغایت روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ تا ساعت ۱۲:۰۰ در بستر سامانه میباشد و شرکت کنندگان در مزایده بایستی اصل فیش واریزی یا ضمانتنامه بانکی  شرکت در مزایده را بصورت فیزیکی به امورمالی شرکت واحد واقع در میدان پنجم مرداد ساختمان اداری تحویل و رسید اخذ نمایند.
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: روز پنجشنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ تا ساعت ۱۲:۰۰
زمان بازگشایی پاکت ها : روز شنبه ساعت ۱۳:۰۰ تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ 
زمان اعلام برنده: روز شنبه ساعت ۱۳:۳۰ تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ 
–  سپرده شرکت در مزایده  واریز مبلغ  ۱۶۴/۸۲۵/۰۰۰ ریال  بصورت نقدی به عنوان سپرده شرکت در مزایده به شماره شبا ۰۲۰۶۰۰۲۰۱۹۰۱۱۰۲۳۰۰۸۹۰۰۰۱ نزد بانک مهر ایران شعبه ستارخان  تبریز بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه یا ضمانتنامه بانکی به مبالغ مذکور بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه با اعتبار سه ماهه.
بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط وتکالیف مقرردراسناد مزایده  و آئین نامه معاملاتی شرکت واحد تبریز بوده و شرکت واحد با تصویب هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختاراست و هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مزایده خواهد بود. ضمناً مشروح شرایط  مزایده دراسناد مزایده موجود می باشد.