آگهی مزایده عمومی املاک شهرداری منطقه ۵ تبریز
آگهی مزایده عمومی املاک شهرداری منطقه ۵ تبریز

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، شهرداری منطقه ۵ تبریز در نظر دارد به استناد مجوز اخذ شده، تعدادی از املاک تحت مالکیت خود را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( www.setadiran .ir) واگذار نماید: به گزارش شهریار، لیست املاک و شرایط مزایده بدین شرح […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

شهرداری منطقه ۵ تبریز در نظر دارد به استناد مجوز اخذ شده، تعدادی از املاک تحت مالکیت خود را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( www.setadiran .ir) واگذار نماید:

به گزارش شهریار، لیست املاک و شرایط مزایده بدین شرح است:

۱ ) مبلغ سپرده شرکت در مزایده به میزان ۵ درصد ارزش کل قطعه به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد به حساب شماره ۱۰۰۲۱۴۶۹۶۶ در وجه شهرداری منطقه ۵ تبریز واریز گردد.

۲ ) لذا اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی واجد شرایط جهت دریافت اسناد مزایده می توانند از ساعت ۱۴:۰۰ روز  چهارشنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ تا ساعت   ۱۴:۰۰روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه نمایند.

آخرین مهلت بارگذاری مدارک بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد از ساعت ۱۴:۰۰ روز چهار شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۵  لغایت ساعت ۱۴:۰۰ روز دو شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ می باشد و تنها سپرده شرکت در مزایده بصورت فیزیکی تا ساعت ۱۲:۰۰  روز دوشنبه مورخه  ۱۴۰۲/۰۷/۱۷  به امور قراردادهای منطقه مستقر در ساختمان شهرداری منطقه  ۵ به آدرس دروازه تهران روبروی پمپ بنزین، ساختمان شهرداری منطقه ۵ مراجعه نمایند.

۳) تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت ۱۴:۳۰ روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۷/۱۸  در بستر سامانه ستاد در محل اتاق جلسه شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی – نبش لاله زار جنوبی – ساختمان شهرداری تبریز می باشد.

۴ ) شهرداری در رد و قبول پیشنهادات مختار است.

۵ ) به پیشنهادات مبهم، مشروط و تحویل اسناد بعد از انقضای مهلت مقرر در این آگهی و فاقد سپرده از درجه اعتبار ساقط و ترتیب اثر داده نخواهد شد

۶ )بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده است.

۷) سایر اطلاعات و جزئیات موضوع مزایده و شرایط آن در اسناد مزایده درج گردیده است که جزء لاینفک قرارداد می باشد.   

۸ ) هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.

۹ ) هرگاه برنده مزایده و نفر دوم و غیره  به ترتیب از تاریخ ابلاغ نتیجه ظرف مدت ۷ روز حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب  به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

سیاوش فتح الهی – شهردار منطقه ۵ تبریز

توجه: برای دریافت فایل مزایده با کیفیت مناسب، اینجـــا را کلیک کنید.