انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر بابل
انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر بابل
انتخابات هیئت رئیسه سال چهارم فعالیت پنجمین دوره شورای اسلامی شهر بابل برگزار و فرامرز ابوالحسنی به عنوان رئیس شورا انتخاب شد.

آرمانشهر به نقل از روابط عمومی  شورای اسلامی شهر بابل ، در راستای اجرای ماده ۱۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوبه ۲۸ آبان سال ۱۳۸۶، جلسه انتخابات داخلی شورای اسلامی شهر بابل برگزار شد. بنابراین گزارش درانتخابات هیئت رئیسه چهارمین سال از فعالیت پنجمین دوره شورای شهر بابل که با حضور اعضای شورا و  جمشید ابراهیمی معاون فرماندار ویژه شهرستان بابل برگزار گردید 

آقایان فرامرز ابوالحسنی به عنوان رئیس، حسن احمدزاده عالمی  به عنوان نائب رئیس،  غفارآری به عنوان خزانه دار ، مهدی پورچالی به عنوان منشی اول و  جوادبیژنی به عنوان منشی دوم ،  انتخاب شدند.