مزایده عمومی املاک شهرداری منطقه ۵
مزایده عمومی املاک شهرداری منطقه ۵

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، شهرداری منطقه ۵ تبریز در نظر دارد باستناد مجوز اخذ شده تعدادی از املاک تحت مالکیت خود را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) واگذار نماید. شهرداری منطقه ۵ تبریز در نظر دارد باستناد مجوز اخذ شده تعدادی از […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

شهرداری منطقه ۵ تبریز در نظر دارد باستناد مجوز اخذ شده تعدادی از املاک تحت مالکیت خود را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) واگذار نماید.

شهرداری منطقه ۵ تبریز در نظر دارد باستناد مجوز اخذ شده تعدادی از املاک تحت مالکیت خود را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  واگذار نماید.

ردیف

شماره قطعه

متراژ (مترمربع)

نوع کاربری

قیمت هر متر مربع
(ریال)

قیمت کارشناسی
(ریال)

نوع واگذاری

مبلغ

نشانی

۱

۴

۵۰۰.۱۱

تجاری

-/۷۲۵/۰۰۰/۰۰۰

-/۲۶۲/۵۷۹/۷۵۰/۰۰۰

قرارداد واگذاری

-/۱۸/۱۲۸/۹۸۷/۵۰۰

حدفاصل خروجی اول و دوم دانشگاه آزاد تبریز-پشت رستوران منقل

۲

۱۰

۵۰۰

تجاری

-/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰

-/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

قرارداد واگذاری

-/۱۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

حدفاصل خروجی اول و دوم دانشگاه آزاد تبریز-پشت رستوران منقل

۳

۱۲

۵۰۰.۲۹

تجاری

-/۷۱۵/۰۰۰/۰۰۰

-/۳۵۷/۷۰۷/۳۵۰/۰۰۰

قرارداد واگذاری

-/۱۷/۸۸۵/۳۶۷/۵۰۰

حدفاصل خروجی اول و دوم دانشگاه آزاد تبریز-پشت رستوران منقل

۴

۱۴

۵۰۰.۲۶

تجاری

-/۷۳۵/۰۰۰/۰۰۰

-/۳۶۷/۶۹۱/۱۰۰/۰۰۰

قرارداد واگذاری

-/۱۸/۳۸۴/۵۵۵/۰۰۰

حدفاصل خروجی اول و دوم دانشگاه آزاد تبریز-پشت رستوران منقل

۵

۱۶

۵۰۰.۱۸

تجاری

-/۷۰۵/۰۰۰/۰۰۰

-/۳۵۲/۶۲۶/۹۰۰/۰۰۰

قرارداد واگذاری

-/۱۷/۶۳۱/۳۴۵/۰۰۰

حدفاصل خروجی اول و دوم دانشگاه آزاد تبریز-پشت رستوران منقل

۶

۲۲

۵۰۰.۲۹

تجاری

-/۷۱۰/۰۰۰/۰۰۰

-/۳۵۵/۲۰۵/۹۰۰/۰۰۰

قرارداد واگذاری

-/۱۷/۷۶۰/۲۹۵/۰۰۰

حدفاصل خروجی اول و دوم دانشگاه آزاد تبریز-پشت رستوران منقل

۷

۲۴

۵۰۰.۰۴

تجاری

-/۷۴۰/۰۰۰/۰۰۰

-/۳۷۰/۰۲۹/۶۰۰/۰۰۰

قرارداد واگذاری

-/۱۸/۵۰۱/۴۸۰/۰۰۰

حدفاصل خروجی اول و دوم دانشگاه آزاد تبریز-پشت رستوران منقل

۱ ) مبلغ سپرده شرکت در مزایده به میزان ۵ درصد ارزش کل قطعه به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد به حساب شماره ۱۰۰۲۱۴۶۹۶۶ در وجه شهرداری منطقه ۵ تبریز واریز گردد.

۲ ) لذا اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی واجد شرایط جهت دریافت اسناد مزایده می توانند از ساعت ۱۴:۰۰ روز  چهارشنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ تا ساعت   ۱۴:۰۰روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه نمایند.

آخرین مهلت بارگذاری مدارک بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد از ساعت ۱۴:۰۰ روز چهار شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۵  لغایت ساعت ۱۴:۰۰ روز دو شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ می باشد و تنها سپرده شرکت در مزایده بصورت فیزیکی تا ساعت ۱۲:۰۰  روز دوشنبه مورخه  ۱۴۰۲/۰۷/۱۷  به امور قراردادهای منطقه مستقر در ساختمان شهرداری منطقه  ۵ به آدرس دروازه تهران روبروی پمپ بنزین، ساختمان شهرداری منطقه ۵ مراجعه نمایند.

۳) تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت ۱۴:۳۰ روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۷/۱۸  در بستر سامانه ستاد در محل اتاق جلسه شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی – نبش لاله زار جنوبی – ساختمان شهرداری تبریز می باشد.

۴ ) شهرداری در رد و قبول پیشنهادات مختار است.

۵ ) به پیشنهادات مبهم، مشروط و تحویل اسناد بعد از انقضای مهلت مقرر در این آگهی و فاقد سپرده از درجه اعتبار ساقط و ترتیب اثر داده نخواهد شد

۶ )بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده است.

۷) سایر اطلاعات و جزئیات موضوع مزایده و شرایط آن در اسناد مزایده درج گردیده است که جزء لاینفک قرارداد می باشد.   

۸ ) هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.

۹ ) هرگاه برنده مزایده و نفر دوم و غیره  به ترتیب از تاریخ ابلاغ نتیجه ظرف مدت ۷ روز حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب  به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

سیاوش فتح الهی – شهردار منطقه ۵ تبریز