ساختمان‌ها از عناصر تاثیرگذار بر زیبایی منظر شهر است
ساختمان‌ها از عناصر تاثیرگذار بر زیبایی منظر شهر است

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، زینب حسینی اظهار کرد: شناسایی معیارها و اصول زیبایی بخش معماری اهمیت زیادی دارد، به‌کارگیری معانی و مفاهیم زیبایی شناسی اسلامی در فضاهای شهری علاوه بر حس زیبایی‌شناسی منبعث از مفاهیم اسلامی در فضاهای زیستی شهری، سبب توجه و بازگشت به نظام ارزشی منطبق با هویت اسلامی در شهرسازی خواهد […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، زینب حسینی اظهار کرد: شناسایی معیارها و اصول زیبایی بخش معماری اهمیت زیادی دارد، به‌کارگیری معانی و مفاهیم زیبایی شناسی اسلامی در فضاهای شهری علاوه بر حس زیبایی‌شناسی منبعث از مفاهیم اسلامی در فضاهای زیستی شهری، سبب توجه و بازگشت به نظام ارزشی منطبق با هویت اسلامی در شهرسازی خواهد شد.

وی افزود: برای شناخت زیبایی‌شناسی و اصول آن در شهرسازی اسلامی در راستای تناسب و توازن، مقیاس، تکرار و تناوب، تقارن، تعادل، مرکزیت، هماهنگی، تشابه، تنوع و تضاد، نظم در بی‌نظمی، حرکت و آرامش، نور، آب، رنگ، شفافیت، فرم، صورت و تزئین از عوامل اصلی زیبایی ساختمان‌ها در معماری اسلامی هستند.

این کارشناس شهرسازی خاطرنشان کرد: آنچه که امروزه با آن مواجه هستیم، معیارهای ناگسستنی شناخت مبانی زیبایی‌شناسی بر عملکردها و فرم‌ها، نسبیت در ارزش‌ها، کثرت‌گرایی در معیارهای ارزشی و شک‌برانگیز در مبانی هستی‌شناسی و انسان‌شناسی است.

حسینی اضافه کرد: عملکرد و فرم در ساختار معماری چرخشی میان هستی (انسان) و کالبدی سخت (فرم و جنس بنا) است، در حالی که می‌خواهد نیاز انسان به زیبایی را پاسخگو باشد و این معیارها با ورود هر مکتبی دستخوش تغییراتی می‌شود.

وی با بیان اینکه معماری پدیده‌ای زیرساختی در شهر است. تاکید کرد: ساختمان‌ها یکی از عناصر تأثیرگذار عوامل زیبایی منظر در یک شهر است، چراکه به دلیل مقیاس، فرم و خصوصیات ساختمانی، تأثیرات گوناگونی بر محیط از لحاظ بصری و سیمای شهری دارد، اما آنچه که به نظر می‌رسد این مجموعه‌ها نتیجه تصمیم‌گیری‌ها و طراحی‌های شتاب‌زده، یکنواخت و اجرای سریع در پاسخ به مسئله است.

این کارشناس شهرسازی ادامه داد: امروزه در بیشتر ساختمان‌ها و بناهای شهری بسیاری از اصول و معیارهای معماری و شهرسازی و ارتباط آنها با نیازهای روحی و باطنی، هویت و حس زیبایی‌شناسی شهروندان مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

حسینی گفت: زیبایی خاصیت وجود انسان و تمایل به آن از مختصات آدمی است، در طرح‌های آماده‌سازی زمین به عنوان مهم‌ترین الگوی توسعه شهری طی دهه‌های اخیر با وجود تاکید بر برنامه‌ریزی کاربری زمین، جمعیت و حمل‌ونقل، توجه کمتری به کیفیت‌های محیطی شده است.

این کارشناس شهرسازی افزود: همین امر سبب شده است تا این بافت‌های شهری کیفیت بسیار پایینی از جنبه‌های کیفی محیط و سیما و منظر شهری دارا باشند و نتوانند برای ساکنان خود، محیطی جذاب و آرام ایجاد کنند.

حسینی اظهار کرد: شناسایی و سنجش شاخص‌های کالبدی مؤثر بر مؤلفه زیبایی‌شناسی از دیدگاه شهروندان طی دهه‌های اخیر و در نتیجه طرح‌های آماده‌سازی زمین شکل گرفته است.