پیاده‌راهها می توانند نقش مهمی در ایجاد تجربه‌ای لذت‌بخش‌تر از شهر ایفا کنند
پیاده‌راهها می توانند نقش مهمی در ایجاد تجربه‌ای لذت‌بخش‌تر از شهر ایفا کنند

  🔹پیاده راه ها بخشی اساسی از محیط شهری هستند. پیاده‌رو‌ها می توانند نقش مهمی در ایجاد تجربه‌ای لذت‌بخش‌تر از شهر ایفا کنند. پیاده‌رو‌های جالب و پویا که مردم را جذب و پیاده‌روی را برای آنها جذاب‌تر می کنند، در نهایت فعالیت فیزیکی بیشتری را به همراه کاهش تراکم ترافیکی تسهیل می‌بخشند. 📸پیاده راهی زیبا […]

 

🔹پیاده راه ها بخشی اساسی از محیط شهری هستند. پیاده‌رو‌ها می توانند نقش مهمی در ایجاد تجربه‌ای لذت‌بخش‌تر از شهر ایفا کنند.

پیاده‌رو‌های جالب و پویا که مردم را جذب و پیاده‌روی را برای آنها جذاب‌تر می کنند، در نهایت فعالیت فیزیکی بیشتری را به همراه کاهش تراکم ترافیکی تسهیل می‌بخشند.

📸پیاده راهی زیبا در شهر #باکو پایتخت کشور آذربایجان