رئیس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از ابلاغ شیوه‌نامه تعیین ارکان، نحوه سنجش و پایش شاخص های پیشرفت شهری، خبر داد.

شیوه‌نامه نحوه سنجش و پایش شاخص های پیشرفت شهری ابلاغ شد

به گزارش آرمانشهر به نقل ازروابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، اسمعیل زیارتی نصرآبادی با بیان خبر فوق، بر توجه به اهمیت رصد تحولات شهری، تعیین، سنجش و پایش شاخص های پیشرفت شهری به منظور ارتقای جایگاه کلان شهرها و شهرهای مراکز استان کشور در رتبه بندی های ملی و بین المللی به عنوان امری ضروری تاکید نمود.
 
وی افزود: شهرها نقش کانونی مؤثری در پیشرفت و توسعه ملی دارند و ایفای کارآمد چنین نقشی، افزون بر لزوم وجود برنامه پیشرفت و توسعه راهبردی، مستلزم هدایت و پایش مستمر آن می‌باشد. بر همین اساس، لازم  بود شاخص هایی تدوین شود که از یک جهت سبب ساز هدایت و توسعه به سوی آرمان شهر اسلامی –  ایرانی بوده و از جهتی دیگر امکان پایش میزان پیشرفت و موفقیت در تحقق برنامه های مذکور را فراهم نموده و به چهره نماییِ بهتر شهرها و ارتقای جایگاهشان در رتبه بندی های ملی و بین المللی کمک کند.
 
رئیس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی افزود: بر اساس سیاست های کلی نظام ، برنامه های توسعه ملی، منطقه ای و طرح های توسعه شهری، تعیین مجموعه ای از شاخص های پیشرفت شهری در راستای الگوواره پیشرفت اسلامی – ایرانی، ضرورتی انکارناپذیر بوده و سنجش پیشرفت شهری از طریق خوانش، مسیریابی و جهت گیری این پیشرفت با شاخص های بومی ممکن است.
 
زیارتی نصرآبادی تهیه «شیوه‌نامه تعیین ارکان، نحوه سنجش و پایش شاخص های پیشرفت شهری» را در راستای موارد مطرح شده و بر اساس نتایج طرح مطالعاتی مشترک و با همکاری شهرداری تهران عنوان نمود