اخذ عوارض از محدوده زوج وفرد را سریعتر لغو کنید
اخذ عوارض از محدوده زوج وفرد را سریعتر لغو کنید

نامه فرماندار به رییس شورای شهر تهران: اخذ عوارض از محدوده زوج وفرد را سریعتر لغو کنید

نامه فرماندار به رییس شورای شهر تهران: اخذ عوارض از محدوده زوج وفرد را سریعتر لغو کنید