کلانشهرها معمولا از اهمیت سیاسی اقتصادی فرهنگی علمی گردشگری و ورزشی بسیاری برخوردارند و از مراکز مهم اقتصادی و تجاری در هر کشوری به محسوب می شوند
کلانشهرها معمولا از اهمیت سیاسی اقتصادی فرهنگی علمی گردشگری و ورزشی بسیاری برخوردارند و از مراکز مهم اقتصادی و تجاری در هر کشوری به محسوب می شوند

کلانشهرها معمولا از اهمیت سیاسی اقتصادی فرهنگی علمی گردشگری و ورزشی بسیاری برخوردارند و از مراکز مهم اقتصادی و تجاری در هر کشوری به محسوب می شوند. 🔹 امروزه شاخص ها و معیارهای مختلف کمی و کیفی برای کلانشهرها تعریف شده است که در کشور ما تعریف قانونی غالب در این خصوص بر اساس جمعیت […]

کلانشهرها معمولا از اهمیت سیاسی اقتصادی فرهنگی علمی گردشگری و ورزشی بسیاری برخوردارند و از مراکز مهم اقتصادی و تجاری در هر کشوری به محسوب می شوند.

🔹 امروزه شاخص ها و معیارهای مختلف کمی و کیفی برای کلانشهرها تعریف شده است که در کشور ما تعریف قانونی غالب در این خصوص بر اساس جمعیت صورت پذیرفته است که این امر از یک طرف از نظر وزارت کشور به عنوان یک دستگاه متولی تقسیمات کشوری کلانشهر به شهرهای بالای جمعیت یک میلیون نفر ابلاغ می‌شود اما از نگاه وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه متولی تایید کننده طرح‌های شهری، شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت کلانشهر محسوب می شوند که این تفاوت نگاه خود در مواردی مشکل‌آفرین شده است.

🔹 به علت نداشتن تعریف حقوقی و یکسان از کلانشهر در کشور ما امروز فقط شهر های دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت می توانند از مزایای قانونی نظیر مالیات بر ارزش افزوده بهره بیشتری ببرند، اما به اعتقاد ما برای کلانشهر یک تعریف درونی هم باید داشته باشیم یعنی بتوانیم بگوییم از منظر اجتماعی در کلانشهر همه افراد در راستای یک هدف مشخص که آن را تعالی زندگی اجتماعی می‌نامیم گرد هم می آیند.

🔹 نبود مدیریت یکپارچه شهری، از دلایل مهم و اساسی در آشفتگی های به وجود آمده در مدیریت شهری بویژه کلانشهرهاست.

🔹 باید به دنبال رفع مشکلات اساسی و عمده خود در قوانین باشیم تا بتوانیم با ایجاد مدیریت یکپارچه مشکلات را به سامان برسانیم