پایگاه خبری شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج
پایگاه خبری شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، مدیران شرکت زودیاک روسیه که به عنوان نماینده شهرداری مسکو در ایران حضور دارند بعد از گفت و گو با شهردار کرج از نقاط مختلف شهر کرج بازدید کردند.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

مدیران شرکت زودیاک روسیه که به عنوان نماینده شهرداری مسکو در ایران حضور دارند بعد از گفت و گو با شهردار کرج از نقاط مختلف شهر کرج بازدید کردند.