مهمترین راه‌حل جلوگیری از تخریب المان‌های شهری چیست؟
مهمترین راه‌حل جلوگیری از تخریب المان‌های شهری چیست؟
طبق یک نظرسنجی، شهروندان تبریزی آموزش فرهنگ شهروندی را، راه حل اصلی جلوگیری از تخریب المان های شهری توسط تعداد معدودی از افراد عنوان کردند.

به گزارش آرمانشهر به نقل از   شهریار، در این نظرسنجی که توسط واحد پژوهش و افکارسنجی اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تبریز و از طریق شبکه های مجازی با طرح سوال” راه حل اصلی جلوگیری از تخریب المان های شهری را چه میدانید؟ الف) آموزش فرهنگ شهروندی ب) اعمال جریمه سنگین برای متخلفین ج) آگاهی بخشی به هویت و ارزش المان ها در شهر ” انجام پذیرفت، ۳۱ هزار و ۶۷ نفر شرکت کردند.

طبق نتایج بدست آمده ۵۰ درصد شهروندان گزینه آموزش فرهنگ شهروندی، ۳۰ درصد گزینه اعمال جریمه سنگین برای متخلفین و ۲۰ درصد گزینه آگاهی بخشی به هویت و ارزش المان ها در شهر را انتخاب کردند.