ورود به آسیب های اجتماعی نباید مدیریت پسماند را تحت الشعاع قرار دهد
ورود به آسیب های اجتماعی نباید مدیریت پسماند را تحت الشعاع قرار دهد
خرانه دار شورای شهر تهران گفت: اگر در کنار مدیریت پسماند و به موازات آن به سایر مصائب و آسیب های اجتماعی ورود پیدا کنیم در انجام صحیح ماموریت اصلی و ذاتی شهرداری اختلال ایجاد کردیم.

به گزارش آرمانشهر به نقل از ایسنا سید حسن رسولی در جریان بررسی طرح جامع مدیریت پسماند در صحن علنی شورای شهر گفت: پدیده ای مثل کودکان کار یا تالی فاسدهایی که در حاشیه مدیریت پسماند به عنوان آسیب های اجتماعی روزانه مشاهده می کنیم، نباید باعث شود که در اصل و فرع کردن موضوعات دچار اشتباه شویم.

رسولی ادامه داد:یکی از اصلی ترین وظایف بلدیه در گذشته و شهرداری در عصر جدید رفت و روب و جمع آوری زباله است و به همین منظور در گذشته سازمانی به این عنوان ایجاد شده است تا به صورت تخصصی این ماموریت مهم را به عهده داشته باشد. لذا همانند هر خدمتی که از بیرون خریداری می کنیم حتما نخواهیم توانست با افراد فاقدهویت حقوقی ولو این که مستلزم حمایت باشند طرف باشیم.

وی تاکید کرد: اگر بخواهیم به این سمت حرکت کنیم و در کنار مدیریت پسماند و به موازات آن به سایر مصائب و آسیب های اجتماعی ورود پیدا کنیم در انجام صحیح ماموریت اصلی و ذاتی شهرداری اختلال ایجاد کردیم .حتما طرف ما در خرید این خدمت باید شرکت حقوقی باشد و شورای فنی شهرداری شرایط احراز موافقتنامه و رتبه پیمانکاری را تعیین کند و این فرد حقوقی که طرف شهرداری است همه مسئولیت ها جانبی مربوطه را یک جا پذیرا باشد.