فراخوان شناسایی مجریان جمع آوری هوشمند پسماند خشک قابل بازیافت در تبریز
فراخوان شناسایی مجریان جمع آوری هوشمند پسماند خشک قابل بازیافت در تبریز

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، سازمان مدیریت پسماند های شهرداری تبریز در نظر دارد باستناد مجوز شماره ۱-۱۰۰۸-۳۱۳۵ مورخه ۳۱/۰۵/۱۴۰۲ هیئت مدیره سازمان و با توجه به شیوه نامه ابلاغی وزارت کشور به شماره ۸۷۹۴۶ مورخه ۰۵/۰۵/۱۴۰۱ به منظور شناسایی مجریان تـوانمند و ذی صـلاح در زمینه جمع آوری هوشمند پسماند خشک قابل بازیافت […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

سازمان مدیریت پسماند های شهرداری تبریز در نظر دارد باستناد مجوز شماره ۱-۱۰۰۸-۳۱۳۵ مورخه ۳۱/۰۵/۱۴۰۲ هیئت مدیره سازمان و با توجه به شیوه نامه ابلاغی وزارت کشور به شماره ۸۷۹۴۶ مورخه ۰۵/۰۵/۱۴۰۱ به منظور شناسایی مجریان تـوانمند و ذی صـلاح در زمینه جمع آوری هوشمند پسماند خشک قابل بازیافت در سطح شهر اقدام نماید.

سازمان مدیریت پسماند های شهرداری تبریز در نظر دارد باستناد مجوز شماره ۱-۱۰۰۸-۳۱۳۵ مورخه ۳۱/۰۵/۱۴۰۲ هیئت مدیره سازمان و با توجه به شیوه نامه ابلاغی وزارت کشور به شماره ۸۷۹۴۶ مورخه ۰۵/۰۵/۱۴۰۱ به منظور شناسایی مجریان تـوانمند و ذی صـلاح در زمینه جمع آوری هوشمند پسماند خشک قابل بازیافت در سطح شهر از طریق فراخوان عمومی اقدام نماید لذا کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط می توانند از تاریخ ۲۸/۰۶/۱۴۰۲ لغایت ۰۵/۰۷/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد فراخوان به سایت سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز به آدرس اینترنتی www.pasmand.tabriz.ir و سایت شهرداری تبریز به آدرس اینترنتی www.tabriz.ir  مراجعه فرمایند.

ارسـال اسنـاد و مـدارک تا سـاعت ۱۲:۰۰ روز سـه شنبه مورخه ۱۸/۰۷/۱۴۰۲ تحویل دبیرخانه سازمان خواهد شد ضمناً تقاضاهایی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد پذیرفته نخواهد شد. سایر اطلاعات مربوط به فراخوان در اسناد موجود می باشد.