داشتن شفافیت از اولویت‌های اصلی شهرداری سنندج است
داشتن شفافیت از اولویت‌های اصلی شهرداری سنندج است
رئیس شورای اسلامی شهر سنندج توجە بە حقوق شهروندی را از دیگر وظایف شهردار دانست و گفت: شفافیت‌سازی خود یکی از اصلی‌ترین وظایف شهردار است، زیرا هرچە شفافیت بیشتر باشد از رانت و فساد در سیستم دولتی جلوگیری خواهد شد

به گزارش آرمانشهر فرزاد زارعی امروز (۶مهر) در مراسم تکریم و معارفە شهر سنندج گفت: تامین امنیت و آرامش مردم یکی از اولویت‌های اصلی شهرداری است.

زارعی با اشاره به اینکه انتخاب سید انور رشیدی طی چهار دورە متوالی نشان از اعتماد مردم بە ایشان است، عنوان کرد: اعضای دوره ششم شورای اسلامی سنندج برای اولین بار فردی بومی و کسی کە خود طی چهار دوره عضو شورای اسلامی شهر سنندج و انتخاب مردم بوده را بە عنوان شهردار شهر سنندج برگزیده‌اند.

زارعی ادامە داد: انور رشیدی فردی است کە خود آگاە و مشرف بر مشکلات شهری و شهرداری سنندج و از فرزندان همین خاک است، و در پایان دوره خدمت چهارساله ایشان هیچ عذر و بهانه‌ای قابل قبول نیست.

وی بر ویژگی‌های بارز یک شهردار تاکید کرد و افزود: یکی از اولویت‌های اصلی شهردار توجە بە معیشت و رفاە پرسنل براساس عدالت و حفظ بیت‌المال است.

زارعی توجە بە حقوق شهروندی را از دیگر وظایف شهردار دانست و گفت: شفافیت سازی خود یکی از اصلی‌ترین وظایف شهردار است، زیرا هرچە شفافیت بیشتر باشد از رانت و فساد در سیستم دولتی جلوگیری خواهد شد.

وی بر ایجاد بستر و زمینە لازم برای ورود سرمایەگذاران داخلی و خارجی با رعایت حقوق شهروندی تاکید کرد و گفت: توجە بە حق و حقوق معلولین و جانبازان باید از اولویت‌های اصلی شهردار باشد و امید کە این نقیصە در شهر سنندج مرتفع شود.