کمیته نظارتی شورای شهر اصفهان در شهرداری منطقه ۴
کمیته نظارتی شورای شهر اصفهان در شهرداری منطقه ۴

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، کمیته نظارتی شورای شهر اصفهان امروز یکشنبه نوزدهم آذرماه در شهرداری منطقه ۴ برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

کمیته نظارتی شورای شهر اصفهان امروز یکشنبه نوزدهم آذرماه در شهرداری منطقه ۴ برگزار شد.