لزوم ترویج ظرفیت های سمنان برای گردشگری کشاورزی شهری
لزوم ترویج ظرفیت های سمنان برای گردشگری کشاورزی شهری
شهردار سمنان به لزوم ترویج ظرفیت های سمنان برای گردشگری کشاورزی شهری تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، شهردار سمنان گفت : با وسعت۱۳۰۰ هکتاری بافت باغی در شهر سمنان می توان تابلویی از باغ شهر در سمنان متصور شد چرا که سمنان به شهری در باغ معروف بوده و وجود باغ ها در درون و اطراف بافت شهری و برگزاری برنامه مناسبی برای توسعه گردشگری کشاورزی برخوردار است .ناظم رضوی گفت: ترویج این نوع از گردشگری شهری می تواند کمکی به بهبود اوضاع زندگی و معیشت باغداران و کشاورزان بوده و هم تجربه ای متفاوت برای گردشگران شهری باشد.

شــهردار ســمنان با تاکید بر ارزش وجود باغســتان های شــهر افزود: حفظ و توســعه باغستان های شهر از ضرورت های توسعه پایدار به شمار میرود و با جلب همکاری های فراسازمانی می توان در فضائی تعاملی با حضور عموم همشهریان، پژوهشگران، نسل جوان و گردشگران زمینه های تعالی بیش از پیش سمنان را فراهم آورد.

وی با اشاره به ظرفیت باغ راه ها در توسعه گردشگری کشاورزی گفت : بازآفرینی و مرمت شش باغ راه در دستور کار شهرداری سمنان قرار داشته و بیشتر این باغ راه ها آماده بهره برداری و مابقی تا پایان سال فعالیت های عمرانی آن پایان می یابد.

ناظم رضوی افزود: با بازآفرینی این باغ راه ها ، ارتقاء ها و مرمت مســیرها و تامین روشــنایی مســیر با پایه چراغ های قدیمی، جدا از اهداف زیباسازی و گردشگری این باغ راه ها معیشت کشاورزان و باغ داران هم مد نظر می باشد.

وی به ویژگی های بارز این باغ راه ها اشاره کرد و اظهار داشت: در مرمت و بازآفرینی این باغ راه ها از نظرات سازمان جهاد کشاورزی و خود کشاورزان و باغ داران استفاده شده ها و سعی شده در هر باغ راه فضای گردشگری و پذیرایی برای تامین نیازهای گردشگران فراهم شود.