عضو شورای اسلامی شهر کرج موقتا آزاد شد
عضو شورای اسلامی شهر کرج موقتا آزاد شد

خلیلی اردکانی نماینده شورای شهر کرج موقتا آزاد شد 🔹خلیلی اردکانی عضو شورای شهر کرج و رئیس سابق حوزه کرج حزب اتحاد ملت کرج که روز گذشته، بازداشت شده بود، صبح امروز آزاد شد. 🔹این عضو شورای شهر کرج و نماینده مجلس ششم، با قرار کفالت آزاد شده است/امتداد  

خلیلی اردکانی نماینده شورای شهر کرج موقتا آزاد شد

🔹خلیلی اردکانی عضو شورای شهر کرج و رئیس سابق حوزه کرج حزب اتحاد ملت کرج که روز گذشته، بازداشت شده بود، صبح امروز آزاد شد.

🔹این عضو شورای شهر کرج و نماینده مجلس ششم، با قرار کفالت آزاد شده است/امتداد