شهردار گلپایگان انتخاب شد
شهردار گلپایگان انتخاب شد

محمد رضا توسلی سرپرست فرمانداری بوئین میاندشت به عنوان شهردار شهر گلپایگان انتخاب شد.  

محمد رضا توسلی سرپرست فرمانداری بوئین میاندشت به عنوان شهردار شهر گلپایگان انتخاب شد.