شهردارى منطقه٩،منطقه برتر در  انرژى هاى تجدیدپذیر
شهردارى منطقه٩،منطقه برتر در  انرژى هاى تجدیدپذیر
اهداى لوح تقدير به شهردارى منطقه٩ بعنوان منطقه برتر در زمينه كاربرد و توسعه انرژى هاى تجديدپذير در كلانشهر تهران و تحقق اهداف توسعه پايدار

شهزدازی منطقه 9

به گزارش آرمانشهر در نشست علمى-تخصصى «استفاده از منابع انرژى تجدیدپذیر و بهینه سازى مصرف انرژی در مدیریت انرژی کلانشهرها» با حضور دکتر نژادبهرام عضو و رییس کمیته شهرسازى شوراى شهر تهران، علیپور مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار تهران برگزار گردید از دکتر مفاخریان مدیر شهرداری منطقه٩ در جمع  مدیران ارشد شهردارى کلانشهرها تقدیر شد.