موافقت وزیر کشور با تاسیس ۶ شهرداری جدید در کشور
موافقت وزیر کشور با تاسیس ۶ شهرداری جدید در کشور
وزیر کشور در ابلاغیه هایی به استانداران چهار استان کشور با تاسیس شش شهرداری جدید شامل شاپورآباد و چمن سلطان در استان لرستان، دهنو اسلام آباد و کشکوئیه در استان کرمان، خسروآباد در استان تهران و میرآباد در استان کرمانشاه موافقت نمود.

به گزارش آرمانشهر به نقل ازروابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی در ابلاغیه هایی به استاندار لرستان با تاسیس شهرداری در شهر شاپورآباد مرکز بخش بربرود غربی از توابع شهرستان الیگودرز و همچنین در شهر چمن سلطان مرکز بخش بربرود شرقی از توابع شهرستان الیگودرز موافقت کرد.
 در ابلاغیه وزیرکشور به استاندار لرستان با اشاره به موافقت بعمل آمده در اسفند ماه ۱۳۹۶ در خصوص تبدیل روستای شاپورآباد مرکز بخش بربرود غربی از توبع شهرستان الیگودرز به عنوان شهر شاپورآباد و در اجرای تبصره  ذیل ماده(۶)آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، تاسیس شهرداری جدید در شهر شاپورآباد بلامانع اعلام شده است.

ابلاغ مجوز تاسیس شهرداری چمن سلطان

در ابلاغیه دیگر وزیرکشور به استاندار لرستان با اشاره به موافقت بعمل آمده در اسفند ۱۳۹۶در خصوص تبدیل روستای چمن سلطان مرکز بخش بربرود از توابع شهرستان الیگودرز به عنوان شهر چمن سلطان و در اجرای تبصره  ذیل ماده(۶)آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، تاسیس شهرداری در شهر چمن سلطان بلامانع اعلام شده است.


رحمانی فضلی همچنین در ابلاغیه ای به استاندار کرمان با تاسیس شهرداری در شهر دهنو اسلام آباد مرکز بخش نگین کویر از توابع شهرستان فهرج و در شهر کشکوئیه مرکز بخش خبر از توابع شهرستان بافت موافقت کرد.
در ابلاغیه وزیرکشور به استاندار کرمان با اشاره به موافقت بعمل آمده در مهرماه ۱۳۹۸ در خصوص تبدیل روستای دهنو اسلام آباد مرکز بخش نگین کویر از توابع شهرستان فهرج به عنوان شهر دهنو اسلام آباد و در اجرای تبصره ذیل ماده(۶)آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، تاسیس شهرداری در شهر دهنو اسلام آباد بلامانع اعلام شده است.
در ابلاغیه دیگر وزیرکشور به استاندار کرمان با اشاره به موافقت بعمل آمده در مهرماه ۱۳۹۸ در خصوص تبدیل روستای کشکوئیه مرکز بخش خبر از توابع شهرستان بافت به عنوان شهر کشکوئیه و در اجرای تبصره  ذیل ماده(۶)آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، تاسیس شهرداری در شهر کشکوئیه بلامانع اعلام شده است.


رحمانی فضلی در ابلاغیه ای به استاندار تهران با تاسیس شهرداری در شهر خسروآباد مرکز بخش جاجرود از توابع شهرستان پردیس موافقت کرد.
در ابلاغیه وزیرکشور به استاندار تهران با اشاره به موافقت بعمل آمده در مهر ماه ۱۳۹۸ در خصوص تبدیل روستای خسروآباد مرکز بخش جاجرود از توابع شهرستان پردیس به شهر خسرو آباد و در اجرای تبصره  ذیل ماده(۶)آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، تاسیس شهرداری در شهر خسرو آباد بلامانع اعلام شده است.

ایجاد شهرداری میرآباد در استان کرمانشاه

رحمانی فضلی همچنین در ابلاغیه ای به استاندار کرمانشاه با تاسیس شهرداری در شهر میرآباد مرکز بخش زمکان از توابع شهرستان ثلاث باباجانی موافقت کرد.
در ابلاغیه وزیرکشور به استاندار کرمانشاه با اشاره به موافقت بعمل آمده در مهر ۱۳۹۸ در خصوص تبدیل روستای میرآباد مرکز بخش زمکان از توابع شهرستان ثلاث باباجانی به عنوان شهر میرآباد و در اجرای تبصره ذیل ماده(۶)آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، تاسیس شهرداری در شهر میرآباد بلامانع اعلام شده است.