آیین نامه اجرایی «فداکار خدمت» ابلاغ شد
آیین نامه اجرایی «فداکار خدمت» ابلاغ شد
معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون مدیریت بحران کشور در خصوص موضوع «فداکار خدمت» را ابلاغ کرد.

به گزارش آرمانشهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ به پیشنهاد سازمان مدیریت بحران کشور و به منظور ارزش نهادن به فرهنگ ایثار و فداکاری و حفظ جایگاه «فداکار خدمت»، آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون مدیریت بحران کشور( آیین نامه اجرایی فداکار خدمت ) ، آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را که به موضوع مزبور می پردازد، تصویب کرد.

به موجب این آیین نامه، کارکنان و داوطلبانی که در فاصله زمانی اعلام تا خاتمه شرایط اضطراری مندرج در قانون مدیریت بحران کشور، داوطلبانه یا به درخواست سازمان مدیریت بحران کشور، طبق برنامه عملیات پاسخ دستگاه های ذی ربط که به تأیید این سازمان رسیده است، همکاری نموده و به سبب انجام وظایف محوله، آسیب دیده یا فوت می نمایند، مشمول این آیین نامه هستند و به عنوان فداکار خدمت محسوب می شوند و از خدمات و تسهیلات حمایتی مندرج در آیین نامه بهره مند خواهند شد.

در مورد آن دسته از فداکاران خدمت که تحت پوشش بیمه‌ پایه و تکمیلی هر یک از صندوق های بیمه درمان و بازنشستگی می باشند، حسب مورد خود یا عائله تحت تکفل از خدمات و تسهیلات بیمه همان صندوق های ذی ربط بهره مند خواهند شد و در صورتی که از پرداختی به مشمولین این آیین نامه کمتر باشد، سازمان مابه التفاوت آن را از محل اعتبارات مندرج در قانون مدیریت بحران کشور جبران خواهد نمود.

چنانچه هر یک از کارکنان یا داوطلبان حین عملیات پاسخ، مفقود گردند تا زمان تعیین وضعیت نهایی فرد مبنی بر غایب مفقود الاثر بودن وی که طبق قوانین و مقررات مربوط به تأیید مرجع قضایی ذی صلاح می رسد، مستمری مندرج در آیین نامه حسب مورد به ذی نفعان قانونی وی پرداخت می گردد.

دستگاه های اجرایی می توانند برای کارکنان و داوطلبان متبوع خود متناسب با نیاز به تشخیص بالاترین مقام دستگاه، پوشش های بیمه ای مسئولیت و حوادث بی نام در چارچوب قوانین مربوط که در آن تعهدات بیمه‌گر برابر با هزینه های مربوط در این آیین‌نامه باشد، برای موارد خاص خریداری نمایند؛ در این صورت خدمات و تسهیلات حمایتی مندرج در این آیین نامه از محل همان بیمه‌نامه ها تأمین می شود.

آن دسته از فداکاران خدمت که خدمات برجسته ای در حفظ اموال و نجات جان مردم و کاهش صدمات ناشی از حوادث و سوانح داشته اند، متناسب با سطح خدمات ارایه شده به پیشنهاد استاندار و تأیید رییس سازمان مدیریت بحران کشور و تصویب وزیر کشور جهت دریافت و بهره مندی از نشان های مندرج در آیین نامه اعطای نشان های دولتی، به مرجع ذی ربط معرفی می شوند.

همچنین سازمان مدیریت بحران کشور موظف است با همکاری شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری ها و دهیاری ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط تمهیداتی را فراهم نماید که به‌منظور پاسداشت خدمات فداکاران خدمت و ترویج ارزش‌های فداکاری و ایثار به پیشنهاد کمیته استانی و تصویب کمیته ملی برنامه های تقدیر از فداکاران خدمت از قبیل نامگذاری معابر، اماکن و فضاهای عمومی در شهرها و روستاها و پیش بینی محل دفن مناسب اجرا شود.