‍مدیریت شهری با سه چالش کمبود نقدینگی، شرایط خاص اقتصادی و عدم اولویت بندی و هدایت راهبردی فعالیت‌ها روبرو است
‍مدیریت شهری با سه چالش کمبود نقدینگی، شرایط خاص اقتصادی و عدم اولویت بندی و هدایت راهبردی فعالیت‌ها روبرو است

اجرای برنامه عملیاتی توسعه سوم شهر تهران از سال آینده و در شرایطی خاص آغاز می‌شود که مدیریت شهری تهران با سه چالش جدی روبروست که ماموریت اصلی برنامه سوم، کاهش و مدیریت این چالش‌هاست. 🔹چالش نخست را بحران کمبود نقدینگی و شرایط دشوار مالی شهرداری تهران است. با توجه به حجم بدهی‌های گذشته و […]

اجرای برنامه عملیاتی توسعه سوم شهر تهران از سال آینده و در شرایطی خاص آغاز می‌شود که مدیریت شهری تهران با سه چالش جدی روبروست که ماموریت اصلی برنامه سوم، کاهش و مدیریت این چالش‌هاست.

🔹چالش نخست را بحران کمبود نقدینگی و شرایط دشوار مالی شهرداری تهران است. با توجه به حجم بدهی‌های گذشته و رکود در صنعت ساختمان، منابع مالی مدیریت شهری را دچار انقباض کرده است و از سوی دیگر رشد بی رویه پیکره مدیریت شهری در دوره گذشته موجب افزایش هزینه های اداره شهر شده، که بایست بین منابع وهزینه ها، از طریق جراحی ساختار مدیریت شهری توازن ایجاد شود.

🔹چالش دوم را شرایط خاص کشور و وضعیت اقتصادی ایران است که بدلیل تحریم‌های ظالمانه، موجب کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و بحران مالی دولت شده است، این شرایط بر مدیریت شهرداری نیز بصورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر گذار است، بسیاری از تعهدات و کمکهای قانونی دولت به مدیریت شهری بویژه در حوزه حمل ونقل عمومی محقق نشده است وبایست با پیگیری این حوزه به نتیجه برسد.

🔹عدم اولویت بندی و هدایت راهبردی فعالیتهای مدیریت شهری، در مدت سپری شده از شورای پنجم است را سومین چالش پیش روی مدیریت شهری خواند که موجب هزینه شدن بخشی از منابع در موارد غیراولویت دار حوزه شهری است که در این موضوع نیز ما نیازمند، سازماندهی وهدایت راهبردی فعالیتهای مدیریت شهری براساس اولویتهای مورد انتظار شهروندان هستیم که برای حل معضلات اصلی ترافیک و آلوگی هوا، حمل ونقل عمومی بایست در اولویت نخست قرار گیرد.