موافقت رییس شورای اسلامی شهر یزد با انصراف مجتبی فرهمند از تصدی پست شهردار یزد
موافقت رییس شورای اسلامی شهر یزد با انصراف مجتبی فرهمند از تصدی پست شهردار یزد

موافقت رییس شورای اسلامی شهر یزد با انصراف مجتبی فرهمند از تصدی پست شهردار یزد  

موافقت رییس شورای اسلامی شهر یزد با انصراف مجتبی فرهمند از تصدی پست شهردار یزد