صندلی خالی کردستان در شورای عالی استان ها!
صندلی خالی کردستان در شورای عالی استان ها!

شورای عالی استان‌ها بزرگترین نهاد شورایی در ساختار سیاسی کشور است.که باید اعضا برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی،اقتصادی،عمرانی، بهداشتی، فرهنگی،آموزشی و سایر امور رفاهی حوزه خود تلاش کنند جلوگیری از تبعیض در تخصیص منابع میان استان‌ها و نظارت بر برنامه های عمرانی و رفاهی از کارهای اصلی آن ها میباشد که متاسفانه در طی دوسال […]

شورای عالی استان‌ها بزرگترین نهاد شورایی در ساختار سیاسی کشور است.که باید اعضا برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی،اقتصادی،عمرانی، بهداشتی، فرهنگی،آموزشی و سایر امور رفاهی حوزه خود تلاش کنند جلوگیری از تبعیض در تخصیص منابع میان استان‌ها و نظارت بر برنامه های عمرانی و رفاهی از کارهای اصلی آن ها میباشد که متاسفانه در طی دوسال گذشته نمایندگان استان جز سکوت میراثی نداشته اند.تنش برای انتخاب جناب اسدی و خانم امینی در استان برای شورای عالی تا حد کشتار پیش رفت.

اما امروز متاسفانه نمایندگان ما فقط بعنوان صندلی پر کن در این مجمع حضور دارند.و شاید صندلی مختص کردستان در این نهاد بیشتر از نمایندگان استان جنب و جوش داشته است شورا یک نهاد مردمیست و عضو انتخابی مردم باید شهامت و جرات بیان مشکلات و معضلات جامعه را داشته باشد.سکوت برای افراد انتصابی برای از دست دادن قدرت و صندلی مختص دولتیان است، نه افراد انتخابی که مردم به آنها اعتماد کرده اند.

🔹امید است طی دو سال آینده شاهد غرش شما همکاران عزیز در پایتخت حداقل برای بیان درد مردمان محروم کردستان باشیم.

فریدون آقایی عضو شورای شهر دیواندره استان کردستان