حکم شهرداران چند شهر استان البرز تأیید شد
حکم شهرداران چند شهر استان البرز تأیید شد
استاندار البرز در احکامی جداگانه، شهرداران پنج شهر استان البرز را منصوب کرد

به گزارش ارمانشهر عزیزاله شهبازی در احکامی جداگانه حمید کیاروستا را به عنوان شهردار گلسار، محسن آسوبار را به عنوان شهردار شهرجدید هشتگرد، حسین بغدادی را به عنوان شهردار مشکین‌دشت، هادی لطفی را به عنوان شهردار طالقان و مهرداد حسن زاده را به عنوان شهردار محمد شهر منصوب کرد.