توضیحات شورای شهر درباره تعدیل ۳۰۰ نیرو از سازمان ورزش شهرداری
توضیحات شورای شهر درباره تعدیل ۳۰۰ نیرو از سازمان ورزش شهرداری

زهرا نژادبهرام، عضو هیات رییسه شورای شهر تهران: در زمان سرپرست سابق این سازمان ۳۰۰ نیرو بدون مجوز و به شکل‌های مختلف جذب شده‌ بودند و بنابراین طبیعی است که باید از این نیروها عذرخواهی و با آنها خداحافظی کرد. 🔹وی در پاسخ به این پرسش که شورای شهر با این تعدیل نیرو موافقت کرده […]

زهرا نژادبهرام، عضو هیات رییسه شورای شهر تهران: در زمان سرپرست سابق این سازمان ۳۰۰ نیرو بدون مجوز و به شکل‌های مختلف جذب شده‌ بودند و بنابراین طبیعی است که باید از این نیروها عذرخواهی و با آنها خداحافظی کرد.

🔹وی در پاسخ به این پرسش که شورای شهر با این تعدیل نیرو موافقت کرده بود، بیان کرد: شورای شهر از ابتدا با جذب ۳۰۰ نیرو موافقت نکرده بود.

🔹عضو هیات رییسه شورای شهر تهران در ادامه گفت: اکنون نباید مدام کلمات “تعدیل و “بیکار کردن” در این رابطه به کار برده شود.اگر شورای شهر با جذب این نیروها موافقت کرده بود، حق داشتند، اما شورا موافق آن نبوده است. این افراد به صورت غیرقانونی در سازمان ورزش جذب شده بودند.

🔹وی لحظه‌به‌لحظه نمی‌توان بر کارهای سازمان‌ها نظارت داشت و آنها بایستی وظیفه خود را به درستی انجام دهند. سازمان ورزش نباید این نیروها را به صورت غیرقانونی جذب می‌کرد.