آگهی استعلام بهاء خرید قطعات جهت راه اندازی اتوبوس های متوقفی
آگهی استعلام بهاء خرید قطعات جهت راه اندازی اتوبوس های متوقفی

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در نظر دارد برابر مجوزهای صادره، خرید قطعات جهت راه اندازی اتوبوس های متوقفی را از طریق استعلام بهاء  برابر لیست مندرج در سامانه ستاد  نسبت به خرید اقلام اقدام نماید. شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در نظر دارد برابر مجوزهای صادره، […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در نظر دارد برابر مجوزهای صادره، خرید قطعات جهت راه اندازی اتوبوس های متوقفی را از طریق استعلام بهاء  برابر لیست مندرج در سامانه ستاد  نسبت به خرید اقلام اقدام نماید.

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در نظر دارد برابر مجوزهای صادره، خرید قطعات جهت راه اندازی اتوبوس های متوقفی را از طریق استعلام بهاء  برابر لیست مندرج در سامانه ستاد  نسبت به خرید اقلام اقدام نماید.

لذا علاقمندان می توانند تا ساعت ۱۳ روز یکشنبه مورخ  ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ به سامانه ستاد به آدرس  setadiran.ir(بخش خرید) مراجعه و نسبت به اخذ اسناد استعلام بهاء خرید  طبق شرایط مندرج در سامانه اقدام و شرکت نمایند.

ضمنا” شماره های  نیاز در سامانه ستاد جهت سهولت دسترسی بشرح ذیل می باشد.

۱۱۰۲۰۹۵۰۵۰۰۰۰۱۴۵
۱۱۰۲۰۹۵۰۵۰۰۰۰۱۴۶
۱۱۰۲۰۹۵۰۵۰۰۰۰۱۴۷ 

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه