هزینه‌های دفتر شهردار تهران افزایش یافت
هزینه‌های دفتر شهردار تهران افزایش یافت

آرمانشهر به نقل از به گزارش  فارس، بر اساس گزارش عملکرد درآمد و هزینه‌های شهرداری تهران در ۴ ماه نخست سال جاری هزینه‌های دفتر شهردار تهران افزایش یافته است. اعتبار ابلاغی دفتر شهردار ۲۰۷، عملکرد ۴ ماهه نقد ۱۴۸، درصد عملکرد نسبت به اعتبارات سالانه ۷۱، درصد عملکرد نسبت به اعتبارات ۴ ماهه ۲۱۴ بوده […]

آرمانشهر به نقل از به گزارش  فارس، بر اساس گزارش عملکرد درآمد و هزینه‌های شهرداری تهران در ۴ ماه نخست سال جاری هزینه‌های دفتر شهردار تهران افزایش یافته است.

اعتبار ابلاغی دفتر شهردار ۲۰۷، عملکرد ۴ ماهه نقد ۱۴۸، درصد عملکرد نسبت به اعتبارات سالانه ۷۱، درصد عملکرد نسبت به اعتبارات ۴ ماهه ۲۱۴ بوده است.

همچنین گزارش عملکرد روابط عمومی اعتبار ابلاغی ۱۴، عملکرد ۴ ماهه نقد یک، درصد عملکرد نسبت به اعتبارات سالانه ۷ و درصد عملکرد نسبت به اعتبارات ۴ ماهه ۲۱ بوده است.

حسن رسولی عضو شورای شهر تهران نسبت به افزایش هزینه‌ها در روابط عمومی شهرداری و دفتر شهردار در ۴ ماهه نخست هشدار و خواستار مراقبت بیشتر شد.

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم گفت: هزینه‌های دفتر شهردار، ویژه رشد کرده است.