رسانه های شهری ، چالش ها فرصت ها
رسانه های شهری ، چالش ها فرصت ها

سازمانهای عمومی همانند شهرداریها به دلیل ارتباط دو سویه با شهروندان از جهت موضوع ارتباطات اهمیت ویژه ای برخوردار هستند .رسانه ها نقش محوری در برقراری ارتباطات دو سویه دارند. توسعه و رشد رسانه و ظهور رسانه های مجازی و شبکه های اجتماعی فرصت ویژه ای در برقراری ارتباطات دو سویه با سازمانهای عمومی ایجاد […]

سازمانهای عمومی همانند شهرداریها به دلیل ارتباط دو سویه با شهروندان از جهت موضوع ارتباطات اهمیت ویژه ای برخوردار هستند .رسانه ها نقش محوری در برقراری ارتباطات دو سویه دارند. توسعه و رشد رسانه و ظهور رسانه های مجازی و شبکه های اجتماعی فرصت ویژه ای در برقراری ارتباطات دو سویه با سازمانهای عمومی ایجاد کرده است .

شرایط جدید رسانه ها اگر چه برای مدیریت شهری فرصت بسیار مهمی است تا ارتباطات را تسهیل کنند ولی برای مدیران سنتی شهرداری میتواند به عنوان یک تهدید قلمداد گردد .

شهرداری به عنوان یک سازمان عمومی در واقع امانتی است که از جانب مردم و به واسطه انتخاب شورای شهر به مدیران شهرداری واگذار میشود . رسانه های امروزی کمک میکنند تا مخاطبان و شهروندان سازمان های عمومی را به مثابه اتاق های شیشه ای رصد و نظارت کنند .
روابط عمومی ها به دلیل وظایف سازمانی و کارکرد، نقش حلقه واسط در برقراری ارتباطات با افکار عمومی دارند از طریق رسانه ها تلاش میکنند تا این نقش را به خوبی ایفا کنند .

برشمردن چالش های امروز مدیریت شهری در حوزه ارتباطات در این مختصر نخواهد گنجید ولی میتوان فهرست وار به بعضی از مهمات اشاره نمود :
اول :مدیریت سنتی و ناکارآمد که خود را در فضای بسته و به دور از چشم افکار عمومی و رسانه ها تجربه کرده است از همسان سازی و به روز رسانی شیوه مدیریت پاسخگو مقاومت کرده و توان همراهی نخواهد داشت .
دوم : حضور رسانه در بدنه مدیریت شهری کمک میکند تا فعالیت های شهرداری به سمت شفاف سازی پیش برود لذا مهمترین چالش در این مسیر حضور باندهای فساد است که به صورت مافیا فعال هستند و مانع فعالیت رسانه های شهری خواهند شد .
اگر چه آسیب دیگر در این مسئله آلوده کردن بعضی از رسانه ها و ظهور رسانه های باندی است که متاسفانه به فعالیت شفاف رسانه ها آسیب جدی وارد کرده است .
سوم : روابط عمومی ها که خود نقش تعین کننده در ارتباطات دارند به دلیل ساختارهای سنتی و حضور نیروهای غیر متخصص و ناکارآمد خود چالشی بزرگ برای ارتباطات دو سویه و شفاف سازی مدیریت شهری می باشند .

به یقین امروزه رسانه ها به صورت عمومی و رسانه های شهری به صورت اختصاصی بهترین فرصت برای مدیریت شهری و مدیران شهرداری خواهد بود .نوع نگاه مدیریتی شاخص مهمی در بهره برداری از فرصت رسانه است ، مدیران توسعه یافته با سواد رسانه ای سعی در ایجاد ارتباط دو سویه با شهروندان در جهت پیشبرد اهداف فعالیت های خود قدم برمیدارند و رسانه را به عنوان نماینده افکار عمومی از دغدغه ها و مطالبات مردم آگاهی پیدا کرده و تلاش میکنند خدمات خویش را به تناسب نیاز شهروندان انجام داده تا در نهایت میزان رضایتمندی آنها را ارتقاع ببخشند.

فعالیت رسانه های شهری و نوع تعامل مدیران شهرداری در ابتدای این مسیر قرار دارد و تا رسیدن به نقطه ایده آل فاصله زیادی وجود دارد برای رسیدن به اهداف عالیه رسانه های شهری ،باید تلاش دو سویه در دستور کار مدیران شهری جهت بالا بردن سواد رسانه ای از یک طرف و طرف دیگر رسانه ها نیز با استفاده از تجارب گذشته و بهره گیری از فنون ارتباطی جدید بتوان به حضور و نقش رسانه های شهری بیش از گذشته در خدمت افکار عمومی و شهروندان باشند ..
ابراهیمی سوته
کارشناس ارشد مدیریت رسانه
دانشگاه علامه طباطبایی
اسفند نود و هفت

رسانه شهری آرمانشهر

  • نویسنده : ابراهیمی سوته
  • منبع خبر : کانال شخصی ابراهیمی سوته