انتخاب شهردار اصفهان به عنوان نماینده شهرداران کلانشهرها در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
انتخاب شهردار اصفهان به عنوان نماینده شهرداران کلانشهرها در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

در یکصدمین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، دکتر نوروزی شهردار اصفهان به عنوان نماینده شهرداران کلانشهرها در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی انتخاب شد. پیش از این تقی زاده خامسی، شهردار سابق مشهد مقدس، این سمت را بر عهده داشت.  

در یکصدمین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران،
دکتر نوروزی شهردار اصفهان به عنوان نماینده شهرداران کلانشهرها در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی انتخاب شد.

پیش از این تقی زاده خامسی، شهردار سابق مشهد مقدس، این سمت را بر عهده داشت.