آگهی مزایده عمومی شهرداری منطقه ۹ تبریز
آگهی مزایده عمومی شهرداری منطقه ۹ تبریز

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، شهرداری منطقه ۹ تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۴۸۰۷۴/۱ مورخه ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ شهردار محترم کلانشهر تبریز، بوفه های ذیل را از طریق مزایده عمومی به اجاره واگذار نماید شهرداری منطقه ۹ تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۴۸۰۷۴/۱ مورخه ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ شهردار محترم کلانشهر تبریز، بوفه […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

شهرداری منطقه ۹ تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۴۸۰۷۴/۱ مورخه ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ شهردار محترم کلانشهر تبریز، بوفه های ذیل را از طریق مزایده عمومی به اجاره واگذار نماید

شهرداری منطقه ۹ تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۴۸۰۷۴/۱ مورخه ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ شهردار محترم کلانشهر تبریز، بوفه های ذیل را از طریق مزایده عمومی به اجاره واگذار نماید، لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. ضمناً شرکت کنندگانی که عضو سامانه نمی باشند جهت شرکت در مزایده باید نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند.

ردیف

محل

مساحت (مترمربع)

اجاره بها سال اول (ریال)

اجاره بها سال دوم (ریال)

اجاره بها سال سوم(ریال)

جمع اجاره بها

پنج درصد سپرده شرکت  در مزایده (ریال)

۱

بوفه پارک دانشجو

۴۸

-/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

-/۱۹۵/۰۰۰/۰۰۰

-/۲۵۳/۵۰۰/۰۰۰

-/۷/۱۸۲/۰۰۰/۰۰۰

-/۳۵۹/۱۰۰/۰۰۰

۲

بوفه داخل مرکز همایشهای بین المللی

۱۴۸

-/۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

-/۱/۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰

-/۲۹/۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰

-/۱/۴۵۲/۰۰۰/۰۰۰

۳

بوفه بیرونی مرکز همایشهای بین المللی

۲۰/۵

-/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

-/۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰

-/۳/۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰

-/۱۹۸/۰۰۰/۰۰۰

۱- مبلغ سپرده شرکت در مزایده به صورت فیش بانکی یا ضمانت نامه معتبر بانکی به حساب شماره ۱۰۰۶۷۸۵۱۳۲ نزد بانک شهرشعبه دروازه تهران به نام شهرداری منطقه۹ تبریز واریز گردد.

۲- مهلت دریافت اسناد مزایده ازساعت ۰۸/۰۰ روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تا ساعت ۱۳/۰۰ روز چهارشنبه مورخه  ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ خواهد بود.

۳-اسناد دریافت شده از سامانه به همراه موارد خواسته شده پس از مطالعه ومهر وامضای دیجیتالی یا فیزیکی باید توسط مزایده گر در سامانه بارگذاری گرددکه بارگذاری مدارک تا ساعت ۱۴/۳۰ روز شنبه مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ خواهد بود.

۴- سپرده شرکت در مزایده باید به صورت فیزیکی فقط در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ تا ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر به دبیرخانه شهرداری منطقه ۹ تبریز واقع در تبریز- بلوار شهدای غواص-تقاطع جاده باسمنج با بلوار مردانی آذر(اول جاده زرنق) تحویل گردد.

۵- تاریخ برگزاری کمیسیون مزایده و بازگشایی و قرائت پیشنهادات قیمت، رأس ساعت ۱۴/۳۰ روز یکشنبه مورخه   ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ در محل ساختمان شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی نبش خیابان لاله زار جنوبی خواهد بود.

۶- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد قیمت به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری می باشد.

۷- در صورتیکه برنده اول و نفر دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۸- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و درصورت رد پیشنهادات، سپرده ها قابل استرداد می باشند

۹- هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.

۱۰- به پیشنهادات فاقدسپرده، مخدوش، مشروط ترتیب اثرداده نخواهد شد.

۱۱- در صورتیکه شرکت کنندگان اشخاص حقوقی باشند نباید هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل شرکت مشمول  قانون منع مداخله کارکنان دولت باشند.

هادی بدری حامد                     

شهردار منطقه۹