آگهی تجدید مزایده عمومی هفت باب مغازه تجاری پروژه عتیق شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
آگهی تجدید مزایده عمومی هفت باب مغازه تجاری پروژه عتیق شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز صادره در نظر دارد تعداد هفت باب مغازه تجاری پروژه عتیق خود را از طریق مزایده عمومی با قیمت پایه هرکدام به شرح ذیل به فروش برساند. به گزارش شهریار، آگهی تجدید مزایده عمومی  تعداد هفت باب مغازه تجاری پروژه […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز صادره در نظر دارد تعداد هفت باب مغازه تجاری پروژه عتیق خود را از طریق مزایده عمومی با قیمت پایه هرکدام به شرح ذیل به فروش برساند.

به گزارش شهریار، آگهی تجدید مزایده عمومی  تعداد هفت باب مغازه تجاری پروژه عتیق شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به شماره ۲۰۰۲۰۹۵۰۵۰۰۰۰۰۰۲

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز صادره در نظر دارد تعداد هفت باب مغازه تجاری پروژه عتیق خود را از طریق مزایده عمومی با قیمت پایه هرکدام به شرح ذیل به فروش برساند،  لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید برای دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی  روز دوشنبه مورخه (۱۴۰۲/۰۶/۲۰) به سایت اینترنتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی  www.setadiran.ir مراجعه نمایند لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد ضمناً شرکت کنندگان در مزایده که عضو سامانه نمیباشند جهت شرکت در مزایده باید نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.

سپرده شرکت در مزایده به شماره شبا ۰۲۰۶۰۰۲۰۱۹۰۱۱۰۲۳۰۰۸۹۰۰۰۱ نزد بانک مهر ایران شعبه ستارخان تبریز بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه یا ضمانتنامه بانکی به مبالغ مذکور بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه با اعتبار سه ماهه.

-مهلت دریافت اسناد: از تاریخ انتشار آگهی روز دوشنبه  ۱۴۰۲/۰۶/۲۰از ساعت ۱۰:۰۰ لغایت روز یکشنبه  مورخه ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ تا ساعت ۱۲:۳۰ در بستر سامانه میباشد و شرکت کنندگان در مزایده اصل فیش واریزی یا ضمانتنامه بانکی شرکت در مزایده را بصورت فیزیکی به امور مالی شرکت واحد تبریز واقع در میدان پنجم مرداد اداره مرکزی تحویل و رسید اخذ نمایند.    

تاریخ بازدید:  از تاریخ انتشار اگهی  ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ساعت ۱۰:۰۰ لغایت  ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۳:۰۰  
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ازتاریخ  ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ساعت ۱۰:۰۰ لغایت ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ساعت ۱۲:۳۰  
زمان بازگشایی پاکت : روز یکشنبه  مورخه ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ساعت ۱۳:۰۰
زمان اعلام برنده:  روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ساعت ۱۴:۰۰

 – قیمت پایه و سپرده شرکت در مزایده به ترتیب ذیل:
ردیف ۱ –  طبقه همکف  با کاربری تجاری  متراژ ۴۲ مترمربع  شماره واحد ۱۱۴ با قیمت پایه ۳۴/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال – مبلغ سپرده ۶۸۹/۵۰۰/۰۰۰ریال
ردیف ۲ – طبقه زیرزمین  با کاربری تجاری متراژ ۴۳/۷۰ مترمربع  شماره واحد ۱۲ با قیمت پایه ۲۱/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال- مبلغ سپرده ۴۳۷/۷۰۰/۰۰۰ ریال
ردیف ۳ – طبقه زیرزمین با کاربری تجاری متراژ  ۴۵/۲۰ مترمربع  شماره واحد ۳۴  با قیمت پایه ۲۲/۱۴۸/۰۰۰/۰۰۰ریال – مبلغ سپرده ۴۴۳/۶۶۰/۰۰۰ریال
ردیف ۴ – طبقه اول با کاربری تجاری  متراژ  ۴۵/۲۰مترمربع شماره واحد ۲۲۵ با قیمت پایه ۲۶/۶۶۸/۰۰۰/۰۰۰ریال  – مبلغ سپرده ۵۳۴/۰۶۰/۰۰۰ریال
ردیف ۵ – طبقه همکف با کاربری تجاری متراژ ۴۶/۳۰ مترمربع  شماره واحد ۱۳۴ با قیمت پایه ۳۸/۸۹۲/۰۰۰/۰۰۰ریال- مبلغ سپرده ۷۷۸/۵۴۰/۰۰۰ ریال
ردیف ۶ – طبقه همکف با کاربری تجاری متراژ ۴۲/۵۰ متر مربع  شماره واحد ۱۱۱ با قیمت پایه ۳۶/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال – مبلغ سپرده ۷۳۱/۷۰۰/۰۰۰ریال
ردیف ۷ – طبقه اول با کاربری تجاری متراژ ۵۵ مترمربع  شماره واحد ۲۳۲ با قیمت پایه ۳۱/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال – مبلغ سپرده ۶۲۷/۷۰۰/۰۰۰ریال

به شماره شبا ۰۲۰۶۰۰۲۰۱۹۰۱۱۰۲۳۰۰۸۹۰۰۰۱ نزد بانک مهر ایران شعبه ستارخان  تبریز بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه یا ضمانتنامه بانکی به مبالغ مذکور بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه با اعتبار سه ماهه.       

بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط وتکالیف مقرردراسناد مزایده می باشد و شرکت واحد با تصویب هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختاراست و هزینه کارشناسی و درج آگهی ها به عهده برنده مزایده خواهد بود ضمناً مشروح شرایط مزایده در اسناد مزایده موجود می باشد.