انتقاد از رفتار شورای شهر بندرعباس در دیدار با پاکبانان
انتقاد از رفتار شورای شهر بندرعباس در دیدار با پاکبانان
برخی از فعالین سیاسی هرمزگان از رفتار شورای شهر بندرعباس در دیدار با پاکبانان انتقاد کردند .

به گزارش ارمانهشر رفتار شورای اسلامی شهر بندرعباس در دیدار با پاکبانان صدای فعالان مدنی و اجتماعی این استان را دراورد.