افزونه جلالی را نصب کنید.
کارشناسان ناکارآمد یا قانون ناکارآمد 23 آوریل 2021
با رویکرد مناسب سازی مراکز مثبت زندگی

کارشناسان ناکارآمد یا قانون ناکارآمد

مراکز مثبت زندگی در حوزه مناسب سازی جز یک اشتباه استراتژیکی واضح بهزیستی ، سودی برای جامعه معلولین نداشته است

برسی ابعاد مختلف مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولان 18 ژانویه 2019

برسی ابعاد مختلف مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولان

مناسب سازی فضاهای شهری یکی از دغدغه های مهم زندگی شهری بشر امروز است که علیرغم اهمیت زیاد ، کمتر به آن پرداخته شده است . ازآنجاکه ذهن انسان مشروط به هنجارهای اجتماعی است، این آموزش‌ها باور و ساختار ذهنی وی را شکل می‌دهند. بی‌توجهی افراد سالم و حس حقارت، بی‌ارزشی و نالایقی معلولان از […]