| Thursday, 11 August , 2022
فضای سبز شهری بر لبه تیغ بحران آب 09 اسفند 1397
دکتر غلامعلی گزانچیان دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

فضای سبز شهری بر لبه تیغ بحران آب

با افزایش روز افزون جمعیت و گسترش زندگی شهری و زندگی آپارتمان نشینی و با صنعتی شدن و نزدیک شدن مراکز صنعتی به شهرها و مهاجرت معکوس افراد از مراکز تولید به مصرف (روستاها به شهرها) نیاز به گسترش فضای سبز به عنوان ریه های تنفس شهری یک امر ضروری است. از طرفی مهمترین محدودیت […]