افزونه جلالی را نصب کنید.
وظایف شهرداری ها در مدیریت کردن شهر آینده 08 بهمن 1397

وظایف شهرداری ها در مدیریت کردن شهر آینده

شهرداران باید با مسائل شهر و مردم شهر وهمچنین فنون مدیریت شهری آشنایی کافی و تخصصی داشته باشند. دراین مورد شهرداران و شهرداری ها باید تابع برنامه های تدوین شده برای شهر و آینده شهر باشند.