| Wednesday, 18 May , 2022
اهداف نور پردازی شهری 02 بهمن 1397

اهداف نور پردازی شهری

نور یکی از عناصر غیرکالبدی منظر شهری است که می تواند تاثیر بسزایی در کیفیت فضا داشته باشد. از آنجایی که بیش از ۸۰ درصد از تاثیر ما از جهان از طریق ارتباط بصری به وجود می آید، بنابراین ادراک ما از فضا وابسته به میزان روشنایی آن است. نور به عنوان نمادی از پویایی […]