| Friday, 20 May , 2022
برنامه های شهرداری آستارا برای جذب سرمایه گذار بخش خصوصی 02 تیر 1399

برنامه های شهرداری آستارا برای جذب سرمایه گذار بخش خصوصی

شهردار بندر مرزی آستارا گفت: برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بندر مرزی ۹ برنامه ویژه تدوین شده است.