| Friday, 27 May , 2022
‍  پنجره هایی که امید را به فضای شهری می آورند 16 بهمن 1397
طراحی ایستگاه اتوبوس

‍  پنجره هایی که امید را به فضای شهری می آورند

ایستگاه اتوبوس جزء فضاهای عمومی و شهری محسوب می شود، به همین دلیل طراحی و معماری آن دارای اهمیت بسیاری است، همچنین به دلیل تراکم جمعیت در شهرها و افزایش تردد در سطح آنها، استفاده از اتوبوس عمومی به یک الزام تبدیل شده از این رو طراحی ایستگاه اتوبوس دارای اهمیت ویژه‌ای است. امروزه ایستگاه […]