محسن حمیدی بعنوان شهردار اسلامشهر انتخاب شد
محسن حمیدی بعنوان شهردار اسلامشهر انتخاب شد
بح امروز با رای اکثریت قاطع آرای اعضای شورای اسلامی شهر دکتر محسن حمیدی بعنوان شهردار اسلامشهر انتخاب شد

به گزارش ارمانشهر، دکتر محسن حمیدی از ابتدای سال جاری سرپرستی شهرداری اسلامشهر را بعهده داشت که عملکرد موفق او طی این مدت نظر مثبت اعضای شورای اسلامی شهر برای سکانداری شهرداری اسلامشهر را بخود جلب کرد.