ایجاد توازن مدیریت شهری برای داشتن شهری یکپارچه
ایجاد توازن مدیریت شهری برای داشتن شهری یکپارچه
یک فعال اجتماعی در شیراز با بیان اینکه مدیریت شهری می کوشد تا بین نهادهای عمومی، خصوصی و مدنی، رقابت و توازن ایجاد کند ، گفت : با ایجاد توازن زمینه پیدایی شهر یکپارچه فراهم می شود. 

به گزارش آرمانشهر سامان شجاعیان قوانین و مقررات شهری را می توان به عنوان یکی از مهم ترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان دانست. 


او در گفت و گو با خبرنگار آرمانشهر گفت : ضوابط و مقررات شهر یا به تعبیر دیگر، حقوق شهری در صورت انطباق با اصل بهره مندی که در عبارت حقوق شهروندی خلاصه می شود، بسیار کارآمد ارزیابی می شوند.
این فعال اجتماعی به این می‌کنه اشاره کرد که یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است ، که این دیدگاه، حقوق و مسئولیت هایی را به شهروند یادآور می شود و در قانون پیش بینی و تدوین شده است.
همچنین از نظر حقوقی جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد، از این رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی آمیخته است ، که به مجموعه این حقوق و مسئولیت ها، حقوق شهروندی اطلاق می شود.
به گفته او شهروندی تا پیش از این در حوزه اجتماعی شهری بررسی می شد اما پس از آن شهروندی مفاهیم خود را به ایالت و کشور اختصاص داده است.
شجاعیان اظهار کرد : شهروندی منزلتی را نشان می دهد که با قانون اعطا می شود و در عین حال، این مفهوم نشان می دهد که اشخاص به اعتبار جایگاهشان در اجتماع یا واحد سیاسی دارای حقوقی هستند.
همچنین بر اساس این رویکرد، چون افراد در زندگی مشترکی سهیم می شوند، پس دارای حقوق و وظایفی نیز هستند، از این رو به سبب همان زندگی مشترک، خواه در فعالیت اقتصادی یا امور فرهنگی و تعهد سیاسی، همگان از لحاظ اخلاقی نسبت به یکدیگر وظایفی دارند. 
شهروندی در واقع شرایط عضویت در واحدی سیاسی (معمولا دولت ملی) است که از حقوق و امتیازات ویژه کسانی محافظت می کند که وظایف معینی را انجام می دهند. شهروندی بیش از آنکه نظریه باشد، مفهومی است که به شرایط مشارکت کامل در یک جامعه رسمیت می دهد. 
 او در رابطه با تعریف شهروندی گفت : در دانشنامه سیاسی، شهروند فردی است که در رابطه با یک دولت از سویی برخوردار حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر در برابر دولت تکلیف هایی به عهده دارد. 
این فعال اجتماعی وظایف کنونی مدیریت شهری (صرف نظر از تنوع و اختلاف در نظام های اجتماعی و سیاسی گوناگون) دانست و گفت : تنها محدود به مواردی از قبیل برنامه ریزی، خدمات رسانی، مدیریت فرهنگ محلی، انجام پروژه های عمرانی و غیره نمی شود ، بلکه جهت دهی فعالیت های شهری و ترسیم چشم انداز شهر در راستای دستیابی به توسعه پایدار از جمله مهم ترین وظایف مدیران شهری به شمار می رود. 
شجاعیان عنوان کرد : یک مدیر شهری باید بتواند در دنیای رقابتی نقاط قوت و ضعف شهر خود را شناخته و درصدد تقویت مزایای رقابتی آن برآید.
 بسیاری معتقدند که جامعه آینده جامعه ای شهرنشین خواهد بود. بنابراین، شهرها به جای اینکه مکان هایی بی ثمر برای سرمایه گذاری اقتصادی یا تراکم کارگران بیکار با انبوه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی باشند، باید به مراکز رشد و پویایی اقتصادی و اجتماعی، در چارچوب ملی بدل شوند.

این مراکز، باید که آفرینشگر فرصتهایی ارزنده برای رفاه و توسعه نه تنها جمعیت ساکن در آن، بلکه جمعیت تمامی کشور باشد.
او افزود : امروزه، شهرها از دو جنبه اهمیت یافته اند: یکی به عنوان مرکز تجمع گروه عظیمی از مردم، دیگری به عنوان عمده ترین بازیگر نقش اقتصادی، در کل اقتصاد ملی. 
به گفته شجاعیان از این رو، باید به مسائل و مشکلات آنها، توجه بیشتر و دقیق تر کرد ، زیرا در حالتی که برنامه ریزی دقیق و درست سبب رشد اقتصادی، تثبیت سیاسی و افزایش مشارکت شهروندان در امور شهرها می شود .
مدرس دانشگاه با بیان اینکه شهرهای بزرگ را می توان یک سازمان بزرگ دانست، بیان کرد : امروزه مشارکت و تعامل، مفاهیم محوری در مدیریت شهری اند و مدیریت شهری می کوشد تا بین نهادهای عمومی، خصوصی و مدنی، رقابت و توازن ایجاد کند ، تا زمینه های پیدایی شهر یکپارچه فراهم شود.    

  بنابراین، مدیریت شهری می تواند با آموزش حقوق شهروندی و تشویق شهروندان به پیگیری حقوق خویش، اتخاذ رویکرد شهروند مداری و ایجاد فضای گفتگو میان شهروندان و مدیران شهری، اصلاح نظام اداری و مراعات حقوق شهروندی، جامعیت و عدم تبعیض میان شهروندان، حاکمیت قانون، مسئولیت پذیری در قبال شهروندان، کارآیی و اثربخشی، شفافیت و پاسخگویی در جهت ارتقا حقوق شهروندان نقش آفرینی کند.

  • نویسنده : منصوره خسروبیگ
  • منبع خبر : آرمانشهر فارس