افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 4 December , 2021
انتخاب سرپرست شهرداری بجنورد 16 مرداد 1400

انتخاب سرپرست شهرداری بجنورد

با رای اعضای ششمین شورای اسلامی شهر بجنورد گودرزی به عنوان سرپرست شهرداری بجنورد انتخاب شد.