| Friday, 27 May , 2022
بحران‌های بیولوژیک شهری را چگونه باید کنترل کرد؟ 11 اسفند 1398

بحران‌های بیولوژیک شهری را چگونه باید کنترل کرد؟

توجه به کاربری‌های حیاتی در هر شهر از موضوعات کلیدی در فرایند مدیریت بحران به‌ویژه بحران‌های بیولوژیک است.