| Friday, 20 May , 2022
نقص فنی سوزن در ایستگاه ارم سبز دلیل تأخیر در حرکت قطارها 08 آذر 1400

نقص فنی سوزن در ایستگاه ارم سبز دلیل تأخیر در حرکت قطارها

روابط عمومی شرکت بهره برداری متروی تهران گفت: نقص فنی سوزن در ایستگاه ارم سبز موجب تاخیر حرکت قطارها در این ایستگاه شد.