افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 28 November , 2021
صدور حکم شهردار شهر گلستان توسط وزیر کشور 17 مهر 1400

صدور حکم شهردار شهر گلستان توسط وزیر کشور

وزیر کشور، با صدور حکمی، سید محمد میرزمانی را به سمت شهردار شهرگلستان استان تهران را منصوب کرد.