افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 December , 2021
تهی‌دستان شهری در ایران در آینه‌ی اندیشه‌ی اجتماعی 09 بهمن 1397

تهی‌دستان شهری در ایران در آینه‌ی اندیشه‌ی اجتماعی

قصد دارم خیلی فشرده شِمای مفهومی عامی را معرفی کنم برای تقسیم‌بندی انواع پژوهش‌ها درباره‌ی حیات تهی‌دستان شهری، آن‌هم با دو هدف اصلی که توأمان دنبال‌شان می‌کنم: یکم، صورت‌بندی اصلی‌ترین پرسش‌ها درباره‌ی حیات تهی‌دستان شهری؛ دوم، مساحی‌کردن گستره‌ی دانسته‌ها و نادانسته‌هامان درباره‌ی جنبه‌های گوناگون حیات تهی‌دستان شهری در ایران. برای تحقق این منظور نیز چهار […]