افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 December , 2021
‍ مشارکت شهروندان و مدیریت شهری 17 اسفند 1397
آینور فاروقی

‍ مشارکت شهروندان و مدیریت شهری

از الزامات جوامع شهرنشین، نوسازی و بهسازی بافت شهری است.مداخله در بافت های شهری مقوله ای است که بیشتر از هر چیز نیازمند رویکرد مشارکتی است ، چرا که نوسازی و بهسازی تنها کالبد و فیزیک محلات و بافت را تغییر نمی دهد بلکه نظام اجتماعی و فرهنگی افراد ساکن در این مناطق را نیز […]