افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 4 December , 2021
کارشناسان ناکارآمد یا قانون ناکارآمد 03 اردیبهشت 1400
با رویکرد مناسب سازی مراکز مثبت زندگی

کارشناسان ناکارآمد یا قانون ناکارآمد

مراکز مثبت زندگی در حوزه مناسب سازی جز یک اشتباه استراتژیکی واضح بهزیستی ، سودی برای جامعه معلولین نداشته است