افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 4 December , 2021
آشنایی مدیریت شهری کرج با شیوه جهانی مقابله با بیماری کوید ۱۹ 17 آبان 1399
عضو شورای اسلامی شهر کرج مطرح کرد؛

آشنایی مدیریت شهری کرج با شیوه جهانی مقابله با بیماری کوید ۱۹

رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج گفت: مدیریت شهری کرج با حضور مجازی و غیر حضوری در وبینار مدیریت شهری تاب آوری و کوید ۱۹ با شیوه جهانی مقابله با بیماری کوید ۱۹ آشنا شدند.